Waxing

Waxing

Eyebrows, Lip or Chin                                               $18                        

Eyebrows & Chin or Lip                                           $29                        

Eyebrows, Chin & Upper Lip                                  $35             

Underarms                                                                 $30                        

Lower Legs or Forearms                                          $45

Upper & Lower Legs                                                $60

Basic or Skinny Bikini Line                                       $39

Rio Bikini Line                                                            $49

Brazilian                                                                      $60

Back                                                                            $60